Bilimsel Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç:

Madde 1: Yönergenin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki Akademik Personelin bilimsel yayın yapmasını ve bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek üzere ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak:

Madde 2: Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 15, 38. ve 39. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3: Yönerge, İstanbul Arel Üniversitesi’nde görev yapan tam zamanlı tüm akademik personelden, İstanbul Arel Üniversitesi adresli araştırma makalesi yapanları, İstanbul Arel Üniversitesi mensubu olarak yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara bildirili olarak katılanları kapsar.

Tanımlar:

Madde 4: Yönergede geçen;
a) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesi’ni,
b) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,
c) Akademik Personel: İstanbul Arel Üniversitesi’nde görev yapan tam zamanlı Prof., Doç., Yrd. Doç., Öğretim görevlisi, okutman, uzman, araştırma görevlisini,
d) Akademik Birim: İstanbul Arel Üniversitesi’nde bulunun Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü,  Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Anabilim/Ana sanat Dalı, Meslek Yüksek Okulunda Programları,
e) BAP Komisyonu: İstanbul Arel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nu,
f) Birim Teşvik Miktarı (M): Teşvik tutarını hesaplamak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen birim tutarı,
g) Akademik Yıl: 1 Eylül’de başlayan ve 31 Ağustos’ta sona eren, 12 aylık süreyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BİLİMSEL YAYINLAR

Uluslararası Yayınlar

Madde 5: Aşağıda belirtilen niteliklere sahip yayınlar teşvik kapsamındadır:

a) Uluslararası Atıf Endekslerinde (Science Citation Index-SCI, SCI-Expanded, Social Science Citation Index-SSCI, Arts and Humanities Citation Index-AHCI) taranan hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar.
b) BAP Komisyonun uygun bulduğu uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde basılmış kitap.
c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen kitaplarda geçen bölüm/kısım.

Patentler, Ödüller ve Atıflar

Madde 6: Aşağıda belirtilen niteliklere sahip patent, ödül ve atıflar teşvik kapsamındadır:

a) İstanbul Arel Üniversitesi’nde görevli iken yapılan çalışmalardan dolayı alınan incelemeli patentler.
b) Uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan ödüller.
c) İstanbul Arel Üniversitesi adresli yayınların WEB of Science’e göre aldıkları atıflar. Yazarın kendisine verdiği atıflar teşvik dışında tutulur.

Teşvik Tutarı

Madde 7: Teşvik tutarı; Birim Teşvik Miktarı (M) ile her bir bilimsel faaliyet için belirlenen katsayı çarpılarak hesaplanır. Birim Teşvik Miktarı (M), her akademik yılın başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.  Teşvik tutarı hesaplamasına esas teşkil eden katsayılar, bilimsel faaliyet türüne göre aşağıda verilmiştir:

Faaliyet Türü Teşvik Miktarı (TL)
Madde 5(a)’da belirtilen özet yayın 2 x M
Madde 5(a)’da belirtilen 2 sayfayı aşmayan yayın 4 x M
Madde 5(a)’da belirtilen 2 sayfadan uzun yayın (Maksimum 10 yazarlı) 10 x M
Madde 5(a)’da belirtilen 2 sayfadan uzun yayın (10 yazardan fazla) 3 x M
Madde 5(b)’de belirtilen kitap 6 x M
Madde 5(c)’de belirtilen kitapta bir bölüm 2 x M
Madde 6(a)’da belirtilen patent 30 x M
Madde 6(b)’de belirtilen ödüller 2 x M
Madde 6(c)’de belirtilen atıflar M

Madde 8: Her hangi bir Akademik Personel’in bir Akademik Yılda atıftan alabileceği toplam teşvik tutarı 10xM’i geçemez.

Ödeme Esasları

Madde 9:  İstanbul Arel Üniversitesi mensubu birden fazla Akademik Personel tarafından gerçekleştirilen ortak yayınlarda verilecek teşvik tutarının dağılımı, araştırmanın kabulü safhasında önerilen dağıtım planına göre yapılır.

Teşvik Verme Koşulu

Madde 10: Yönergede belirtilen teşviklerden İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Personel’i yararlanabilir. Teşvik verilebilmesi için ilgili bilimsel faaliyetin İstanbul Arel Üniversitesi adresiyle yayımlanması gerekir.

Teşvik Kurulu

Madde 11: Teşvik programı, Rektör veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlığında oluşturulan BAP Komisyonu tarafından yürütülür.

Başvuru

Madde 12:  Bilimsel Yayınlar kapsamındaki teşvik başvurularında aşağıdaki prosedür izlenir:

a) Akademik Personel; “Araştırma Süreç Otomasyonu” üzerinden Bilimsel Yayın Teşvik  Formu’nu doldurur ve çıktısını alır.
b) BAP Komisyonu sekreteryası teknik değerlendirme sonucunu elektronik posta  yoluyla başvuru sahibine ve bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Sonuç “Araştırma Süreç Otomasyonu” üzerinden de izlenebilir.
c) Akademik Personel, teknik değerlendirme sonucu olumlu ise Bilimsel Yayın Teşvik Formunu çalışmayı belgeleyen dosya ile birlikte bağlı bulunduğu Bölüm/Program Başkanlığı’na teslim eder.
d) Bölüm/Program Başkanlığı; üst yazısı ile birlikte tüm belgeleri bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe sunar.
e) Dekanlık/Müdürlük; başvuruyu onay almak üzere Rektörlük makamına sunar.
f) Başvuru, Rektörlük aracılığıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülür. Karar, Rektörlük yoluyla başvuru sahibine, Fakültesine/Yüksekokulu’na/Enstitü Müdürlüğüne, Mali İşler Daire Başkanlığı’na bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM

Yurt Dışı, Yurt İçi Sempozyum, Kongre ve Konferanslara Katılım

Madde 13: Akademik Personel yurt dışı ve yurt içi bilimsel toplantılara bildiri sunarak ve/veya davetli görevli olarak katılmalarını belgelemeleri halinde bilimsel toplantılara katılım teşvikinden yararlanabilirler.

Destek Koşulları

Madde 14: Bilimsel toplantılara katılım desteği, aşağıdaki koşullara göre verilir:

a) Her bir bildiri (sözlü veya poster) veya sanat çalışması için yalnız bildiriyi sunan katılımcıya destek verilir. Yurt dışı toplantılara bildiriyle katılımda, bildiride birden çok yazar varsa, yazarlardan sadece birisi Üniversite katkısı ve desteği ile toplantıya katılabilir.
b) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer vb. bilimsel toplantılarda bildirisiz katılımlara destek verilmez. Ancak başvuru sahibi bilimsel toplantılarda  ya da sanat çalışmalarında oturum başkanı, panelist, hakem vb. olarak davet edilmiş ise BAP Komisyonu’nun olumlu görüş önerisiyle görevlendirilenlere de katılım desteği verilir.

Başvuru  Süreci

Madde 15:  Bilimsel Toplantılara Katılım teşvik başvurularında aşağıdaki prosedür izlenir.

a) Akademik Personel; “Araştırma Süreç Otomasyonu” üzerinden Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu’nu doldurur ve çıktısını alır.
b) BAP Komisyonu sekreteryası teknik değerlendirme sonucunu elektronik posta yoluyla başvuru sahibine ve bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Sonuç “Araştırma Süreç Otomasyonu” üzerinden de izlenebilir.
c) Teknik değerlendirme sonucu olumlu ise başvuru sahibi; Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu ve ilgili eklerini (bildiri özeti, kabul/davet yazısı, broşür veya toplantı web sayfası vb.) bağlı bulunduğu Bölüm/Program Başkanlığı’na teslim eder.
d) Bölüm/Program Başkanlığı; üst yazısı ile birlikte tüm belgeleri bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe sunar.
e) Dekanlık/Müdürlük; başvuruyu ilgili yönetim kurulunda değerlendirir ve karar olumlu ise onay almak üzere Rektörlük makamına sunar, olumsuz ise başvuru sahibi ve BAP Komisyonu sekreteryasına bilgi verir.
f) Başvuru, Rektörlük aracılığıyla Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülür. Karar, Rektörlük yoluyla başvuru sahibine, Fakültesine/Yüksekokulu’na/Enstitü Müdürlüğüne, Mali İşler Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Madde 16: Teşvik başvuruları etkinlik tarihinden en az 1 ay önce yapılmalıdır. Başvurular, en geç bir ay içinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilir.

Kabul Edilmiş Desteklerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Madde 17: Destek talebinde bulunanlar aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

a) İzin süresince, Akademik Personel’in görev yaptığı birimde üstlenmiş olduğu görevlerin yerine getirilmesinde bir aksama olmayacağı ve bununla ilgili düzenlemeler, izne ilişkin Üniversite/Fakülte/ Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu kararında ayrıca belirtilir. İlgili Akademik Personel’in izne ayrılmasının sonuçlarıyla ilgili tedbirlerin, ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından alınması sağlanır.
b) Görev izni dönüşünde harcama belgelerinin (seyahat bileti, katılım bedeli, konaklama, vize masrafları vb.) Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
c) Üniversite BAP desteğinin kapatılabilmesi için bilimsel toplantı katılım belgesi, özet kitabı kapağının ve içinde yayınlanan bildiri özeti fotokopisinin, toplantının bitim tarihini izleyen, en geç 1 ay içerisinde Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gereklidir. Düzenleyici kurumdan kaynaklanan gecikmeler söz konusu ise belgelerin teslim tarihi 6 aya kadar uzatılabilir.
d) (c) bendinde belirtilen belgeler teslim edilmediği takdirde, başvuru sahibinin bir sonraki başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
e) Başvuru sahibi, ulusal veya uluslararası bir araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı ise (ve kullanabileceği fon varsa) kendi programının bütçesini kullanır.

Ödenecek Teşvik Tutarı:

Madde 18: Teşvik başvurusu uygun bulunan Akademik Personele ödenecek teşvik tutarları aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yurt dışı bilimsel toplantılara katılım başvurularında verilecek teşvik tutarı aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Ülke grupları Ek-1’de tanımlanmıştır. 

  1.Grup Ülkeler 2.Grup Ülkeler 3.Grup Ülkeler
Bir önceki akademik yılda Web Of Science’ta en az 1 yayını olanlar 14 x M 12 x M 9 x M
Yayını olmayanlar 10 x M 8 x M 5 x M

b)Konaklama olmaksızın günübirlik yapılan seyahatlerde gider beyanı esasına göre belge karşılığında ödeme yapılır. Ödenecek miktar yurt dışı teşvik miktarının yarısından fazla olamaz.
c) Yurt içi toplantılara katılımlarda, 3xM kadar teşvik verilir.
d) Tüm poster bildirilere, yukarıda belirlenenlerin %50’si kadar teşvik verilir.
e) Bir takvim yılı içerisinde, her bir Akademik Personel; biri yurt dışı, biri yurt içi toplantı olmak üzere, en çok 2 toplantı teşvikinden yararlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Geçici Maddeler

Madde 19: Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren, kadrolu veya ücretli olarak görev yapan öğretim elemanlarının lisansüstü öğrencileriyle yaptığı, İstanbul Arel Üniversitesi adresli 5(a) kapsamındaki ilk 8 yayınına, eşit oranda paylaşılacak şekilde 20M tutarında teşvik verilir.

Madde 20: Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte BAP Komisyonu tarafından değerlendirmesi tamamlanmış olan teşvik başvuruları bir önceki yönerge hükümlerine tabidir. Henüz değerlendirilmemiş olanlar ve yeni başvurular ise bu yeni yönerge hükümlerine göre işlem görürler.

Yürürlük

Madde 21: Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun  onayı ile  21.08.2017 tarihinden itibaren yürürlülük kazanır.

Yürütme

Madde 22: Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

EK-1: ÜLKE GRUPLARI TANIMLARI

1.Grup Ülkeler

ABD

Güney Afrika Cumhuriyeti

Namibya

Angola

Güney Kore

Nauru

Antigua ve Barbuda

Haiti

Nikaragua

Arjantin

Honduras

Panama

Avustralya

Hong Kong

Papua Yeni Gine

Bahamalar

Jamaika

Paraguay

Barbados

Japonya

Peru

Belize

Kamboçya

Porto Riko

Bolivya

Kanada

Samoa

Botsvana

Kiribati

Singapur

Brezilya

Kolombiya

Solomon Adaları

Bruney

Komorlar

Surinam

Çin

Kosta Rika

Svaziland

Doğu Timor

Kuzey Kore

Şili

Dominik Cumhuriyeti

Küba

Tayland

Dominika

Laos

Tonga

Ekvador

Lesoto

Tuvalu

El Salvador

Madagaskar

Uruguay

Endonezya

Malavi

Vanuatu

Fiji

Malezya

Venezuella

Filipinler

Mauritius

Vietnam

Fransız Guyanası

Meksika

Yeni Zelanda

Grenada

Moğolistan

Zambiya

Guatemala

Mozambik

Zimbabve

Guyana

Myanmar

 

 

2.Grup Ülkeler

Afganistan

Gambiya

Mali

Almanya

Gana

Malta

Andorra

Gine

Mısır

Avusturya

Gine Bissau

Monako

Azerbaycan

Gürcistan

Nepal

Bahreyn

Hırvatistan

Nijer

Bangladeş

Hindistan

Nijerya

Belarus

Hollanda

Norveç

Belçika

İngiltere

Orta Afrika Cumh.

Benin

İran

Özbekistan

Birleşik Arap Emirlikleri

İrlanda

Pakistan

Burkina Faso

İskoçya

Polonya

Burundi

İspanya

Portekiz

Butan

İsrail

Ruanda

Cezayir

İsveç

Rusya

Cibuti

İsviçre

San Marino

Çad

İtalya

Sao Tome ve Principe

Çek Cumhuriyeti

İzlanda

Senegal

Danimarka

Kamerun

Seyşel Adaları

Demokratik Kongo Cumh.

Katar

Sierra Leone

Dubai

Kazakistan

Somali

Ekvator Ginesi

Kenya

Sri Lanka

Eritre

Kırgızistan

Suudi Arabistan

Estonya

Kongo Cumhuriyeti

Tacikistan

Etiyopya

Letonya

Tanzanya

Fas

Liberya

Togo

Fildişi Sahili

Libya

Tunus

Finlandiya

Liechtenstein

Türkmenistan

Fransa

Litvanya

Uganda

Gabon

Lüksemburg

Ukrayna

Galler

Macaristan

Yemen

 

3.Grup Ülkeler

Arnavutluk

Kosova

Sırbistan

Bosna-Hersek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumh. (KKTC)

Slovakya

Bulgaristan

lrak

Slovenya

Ermenistan

Makedonya

Suriye

Filistin

Moldova

Ürdün

Karadağ

Romanya

Yunanistan

   
Not: Listede olmayan ülkeler için en yakınındaki ülke referans alınacaktır.