Başvuru ve Değerlendirme

İstanbul Arel Üniversitesi

Proje Başvuru ve Değerlendirme İlkeleri

Amacı

Ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumların yapılması için bilimsel esaslara uygun olarak İstanbul AREL Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları desteklemektir.

Kimler Başvurabilir

Proje başvuru sahibinin doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip İstanbul AREL Üniversitesinin kadrolu öğretim elemanı olması gerekmektedir.

Hangi Proje Türleri Desteklenecek ve Koşulları

İstanbul AREL Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıdadır.

Amaç, tüm doktoralı tam zamanlı öğretim elemanlarının araştırmalarına destek sağlamaktır. Daha önce çeşitli projeleri için destek almış olan öğretim elemanlarının yeni proje başvuruları değerlendirilirken daha önceki proje ürünlerinin (makale, bildiri, tez vb.) ve diğer kaynaklardan sağlanan desteklerin nitelik ve nicelikleri göz önüne alınır.

 • Başvurular tüm yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir.
 • Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunamaz.
 • Proje yürütücüsü devam eden projesinin sonuç raporu kabul edildikten sonra yeni proje başvurusu yapabilir.
 • Proje süresi 18 aydır. Gerektiği takdirde BAP Komisyonun onayı alınarak en fazla 6 aya kadar ek süre verilebilir.
 • 2014 yılı Proje tavan bütçesi KDV dahil 25.000.- TL olarak belirlenmiştir. Proje bütçesinin % 20 sine kadar ek ödenek verilebilir.
 • Proje ödeneği ile satın alınmış olan dayanıklı taşınırların (Makine teçhizat) kullanma önceliği ve zimmet sorumluluğu proje yürütücüsüne aittir.
 • Proje yürütücüsü proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporu sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemler halinde BAP koordinatörüne sunar, BAP Komisyonu tarafından uygun görülmeyen projeler durdurulur.
 • Proje ile ilgili tüm harcamalar İdare ve Mali İşler Daire Başkanlığı kontrolünde yapılır.
 • Proje sonuçlarının proje bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Science Citation Index (SCI), SCI-Expended, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI), Social Science Citation Index (SSCI) veya SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış, yayına kabul edilmiş olması gerekir. Aynı yürütücünün, aynı kategoride proje alabilmesi için bu yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Proje yürütücüsü bu yayınları BAP Komisyonuna bildirmekle yükümlüdür.
 • Destek sonucu yapılan yayınlarda araştırmacının “Bu çalışma İstanbul AREL Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince Desteklenmiştir. ” (“This research was supported by Istanbul AREL University Research Fund (Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

Doktora programı olan ana bilim dallarında doktora tezi, doktora programı bulunmayan ana bilim dallarında ise yüksek lisans tezi ile ilgili araştırma projelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. Yüksek lisans öğrencileri için ders yükünü bitirmiş ve tez aşamasına geçmiş olmaları, doktora öğrencileri için ise yeterlilik sınavını başarmış ve tez aşamasına geçmiş olmaları koşulu aranır. Azami öğrencilik süresini doldurmuş doktora/yüksek lisans öğrencisi ile tez projesi alınamaz.

Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans projesi yüksek lisans tezinin tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Doktora projelerinin sonuçlanabilmesi için ise tez sonuçlarının en az bir Science Citation Index (SCI), SCI-Expended, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI), Social Science Citation Index (SSCI) veya SCOPUS kapsamında taranan dergilerde yayınlanmış, yayına kabul edilmiş olması gerekir. Bir proje yürütücüsünün, bu kapsamda yürüttüğü doktora tezi tamamlandıktan sonra tekrar bu çerçevede proje alabilmesi için bu yayın koşulunu sağlaması gerekir.

 • Tez proje başvurusu tüm yıl boyunca herhangi bir zamanda yapılabilir.
 • Proje süresi yüksek lisans projesi için 1 yıl, doktora projesi için ise 2 yıldır.
 • 2014 yılı proje tavan bütçesi yüksek lisans için KDV dahil 5.000.- TL, doktora projesi için KDV dahil 10.000.- TL olarak belirlenmiştir. Ek ödenek verilmez.

Tamamen veya kısmen ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından finansal olarak desteklenen ve bilime, teknolojiye, ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşama evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapmayı amaçlayan araştırma veya danışmanlık projeleridir. Bu projelerin safhaları komisyon tarafından izlenir.

Dış Destekli Bilimsel Araştırma Projelerinin, Üniversiteye getirdiği sorumluluk ve kazanımlar bakımından incelenmesi ve izlenmesi gereklidir. Bu amaçla dış destek alınacak ilgili kuruma sunulmak üzere hazırlanan proje önerisini ve imzaya açılacak proje sözleşmesi için Rektör onayı alınması zorunludur. Rektör, incelemeyi doğrudan veya BAP Komisyonundan ve/veya bizzat kendisinin belirleyeceği hakemlerden görüş alarak yapabilir.

Proje kapsamında elde edilen bilimsel sonuçların fikir ve telif haklarının paylaşımında dış desteği sağlayan kurumun yapılan proje sözleşmesinde yer alan koşulları esas alınır.

Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla sunabilmeleri için verilen destektir. Bu kapsamında katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri desteklenebilir. Ancak talepler, Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesince belirlenen bütçe limitlerini geçemez. Bilimsel çalışmalardan yapılacak her bir sunum için sunumda görev alan araştırmacılardan yalnızca birine destek verilir. Ancak, araştırmacıların üniversitemiz dışındaki ulusal veya uluslararası organizasyonlar tarafından bu kapsamda sağlanan destekler için mükerrer destek talep etmemeleri esastır.

 • 2014 yılı bütçesi yolluk, yevmiye, konaklama ve konferans masraflarını karşılamak üzere Yurtiçi için bütçe tavanı 1.500.- TL, Yurtdışı için ise bütçe tavanı 3.000.-TL olarak belirlenmiştir.
 • Projesini kapatmak için bildirisinin yayınlanmış halini sunmak zorundadır.

İstanbul Arel Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakemsiz veya hakemli değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının basıldığı kongre, sempozyum, konferans ve benzerlerine yönelik projelerdir. Sağlanacak destek miktarı, Bilimsel Etkinliğin ulusal veya uluslararası olması gibi kriterler de göz önüne alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenen Bilimsel Etkinlik Düzenlemeyi Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

BAŞVURU

Proje başvuruları ARELBAP Biriminin “AREL Proje Süreç Otomasyonu” sistemi üzerinden http://arelbap.arel.edu.tr adresinden kullanıcı ismi ve şifresi ile yapılır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Proje destek birimine gelen proje önerisine, proje destek uzmanı tarafından teknik inceleme yapılır. İnceleme sonucunda revizyon gerektiren proje önerileri yürütücüye gerekli düzeltmeler yapılması için geri gönderilir. Teknik yönden uygun görülen proje önerileri BAP Koordinatörlüğü’ne gönderilir. BAP Komisyonuna sunulan projeler komisyon tarafından ön değerlendirmeye alınır. Olumlu olarak değerlendirilen projeler ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca her proje için seçilen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir. Proje değerlendirme jürisi başvuru konusunda uzman en az birisi İstanbul AREL Üniversitesi dışında olmak üzere üçer öğretim üyesinden oluşur.

Hakem raporları tamamlanan projeler koordinatör tarafından BAP Komisyonu’na getirilir. Hakem raporları ve izleyicinin de görüşü doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından projenin “Kabul” ya da “Ret” edilmesine karar verilir.

Tez projeleri ise Komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görüldüğü takdirde ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca seçilen proje değerlendirme jürisine gönderilir. Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.

Projesi kabul edilen yürütücü, destek kararının kendisine ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde protokolü imzalayarak koordinatörlüğe ulaştırmak zorundadır. Protokol imzalandığı tarihinden itibaren proje süresi başlamış olur.

PROJE HARCAMALARI

Proje yürütücüsü proje öneri formunda belirtilen malzeme ve makine teçhizatlar dışında alım yapamaz. Proje çalışmaları sırasında önerilen malzemede değişiklik gerekirse, BAP Komisyonuna bir dilekçe ile gerekçeli olarak değişiklik için müracaat etmesi gerekir.

Talep edilecek malzemeler için Malzeme Talep Formu (Ek-5) / Avans Talep Formu (Ek-4) ile piyasa araştırması sonucu alınmış olan teklif BAP Koordinatörlüğüne iletilir. Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerekli piyasa araştırması yapılarak, ekonomik acıdan en uygun olan yerden talepler karşılanarak proje yürütücüsüne teslim edilir.

Yolluk/Gündelik olarak görevlendirilme hususunda yolluk gündelik formu (Ek-6) proje yürütücüsü tarafından doldurulur. Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulları tarafından onaylanan görevlendirmelerini de ekleyerek BAP Koordinatörlüğüne iletir.

ARA RAPOR

Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları (Ek-8) sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde BAP Koordinatörüne sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir.

Tez çalışması dönemleri içinde danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde ara (gelişme) raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

EK BÜTÇE

Projeler esas olarak, Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri ile ek bütçe talepleri proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Projenin ilk ödeneğinin %20’sine kadar ek bütçe verilebilir (Ek-9).

EK SÜRE

Araştırma projeleri en fazla on sekiz ay için desteklenir. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından değerlendirilerek 6 aya kadar ek süre verilebilir. Protokolde belirtilen bitiş tarihinden en az üç ay önce ek süre talebi yapılmalıdır (Ek-10).

SONUÇ RAPORU

Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde, Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki nüshasını AREL Proje Süreç Otomasyon sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, var ise proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da rapora eklenir.

Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış belgeyi BAP Koordinatörüne teslim etmek zorundadır. BAP Koordinatörü sonuç raporlarını komisyona sunar. Komisyon sonuç raporlarını değerlendirmeye alarak sonuçlandırır (Ek-12).

BAP Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma İstanbul AREL Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This research was supported by Istanbul AREL University Research Fund. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları İstanbul AREL Üniversitesi’ne aittir. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile eser sahipleri ile ortaklaşa kullanılabilir veya eser sahiplerine devredilebilir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için İstanbul AREL Üniversitesi Rektörlüğünden izin alınması zorunludur.