Uygulama Yönergesi

T.C.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve doktora, sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından yü- rütülecek olan araştırma ve tez projelerinin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak

Madde 2. Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 10 Nisan 2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumlar

Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Üniversite: İstanbul AREL Üniversitesi’dir.
 2. Rektör: İstanbul AREL Üniversitesi Rektörü’dür.
 3. Yönetim Kurulu: İstanbul AREL Üniversitesi Yönetim Kurulu’dur.
 4. Senato: İstanbul AREL Üniversitesi Senatosu’dur.
 5. Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projeleridir.
 6. BAP Komisyonu: İstanbul AREL Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.
 7. BAP Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.
 8. Başkan: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı olan BAP Komisyonu Başkanıdır.
 9. BAP Birimi Koordinatörü: BAP Biriminin faaliyetlerinin İstanbul AREL Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu kişidir.
 10. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan İstanbul AREL Üniversitesi öğretim elemanları ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

BAP Komisyonunun Oluşumu

Madde 4. Komisyon, BAP Komisyonu başkanlığında; Enstitü Müdürleri, BAP Koordinatörü ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az beş öğ- retim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin belirlenmesinde, üniversitedeki bilim dalları arasında bir dengenin bulunması göz önünde bulundurulur.

Komisyonun Çalışma Biçimi:

Madde 5. BAP Komisyonu’nun oluşumu ve çalışması aşağıdaki ilkelere göre düzenlenir:

 1. Komisyon, Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Salt çoğunlukla toplanan Komisyonda kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu belirleyicidir.
 2. Komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca Komisyonun asil üyelerinin herhangi bir nedenle üniversitedeki görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.
 3. Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senato’nun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev sürelerinin dolmasını beklemeden görevden alınabilirler.
 4. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde art arda üç kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Madde 6. Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur,
 2. Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur,
 3. Proje başvurularını ön incelemeden geçirir ve her proje için değerlendirme jürisi belirler.
 4. Gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir,
 5. Yürütülmekte olan proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirmek üzere alanın uzmanı jüri üyelerine gönderir,
 6. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar,
 7. Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini de- ğiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir,
 8. Diğer Fakülte/Yüksekokullara öncelikli alanlarla ilgili proje önerilerinde bulunabilir.
 9. Desteklenmesine karar verilen projeleri Rektörün onayına sunup kesinleştirir,
 10. Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Rektöre sunar,
 11. Yönetmelik kapsamında diğer görevleri yerine getirir.

Koordinatörün Görevleri:

Madde 7. Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Komisyonun sekretarya işlerini düzenlemek,
 2. Komisyon Başkanının belirlediği zaman ve gündemle komisyonu toplantıya davet etmek,
 3. Toplantı tutanaklarını yazmak,
 4. Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak,
 5. Desteklenmesine karar verilen projeleri duyurmak ve sözleşmeleri hazırlayıp imzalatmak,
 6. Proje ödemelerine ilişkin belgeleri hazırlayıp, Komisyon Başkanının ve Rektörün onayına sunmak,
 7. Yürütülmekte olan projelerin bütçe harcamaları ile ilgili olarak BAP Komisyonuna bilgi vermek,
 8. Dönem faaliyet raporlarını hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PROJE TÜRLERİ

Madde 8. İstanbul AREL Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Standart Araştırma Projesi: İstanbul AREL Üniversitesi öğretim elemanlarının kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
 2. Tez Projesi: Yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yü- rütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
 3. Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projesi: İstanbul AREL Üniversitesi ev sahipliğinde dü- zenlenecek ulusal veya uluslararası bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakemsiz veya hakemli değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı kongre, sempozyum, konferans ve benzerlerine yönelik projelerdir.

Madde 9. Komisyon, Rektörün onayını alarak yönergede belirtilen projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler oluşturabilir. Desteklenecek proje türleri BAP Komisyonu tarafından duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ ve İZLENMESİ

Proje Başvurusu

Madde 10. Proje başvuruları BAP Biriminin AREL Proje Süreç Otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, BAP Birimi web sayfası üzerinden duyurulur.

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 11. Projelerin değerlendirmesi aşağıdaki sırada gerçekleştirilir:

 1. İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler BAP Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır.
 2. Değerlendirmenin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir.
 3. Proje değerlendirme jürisi, konusunda uzman en az birisi İstanbul AREL Üniversitesi dı- şından olmak üzere üçer öğretim üyesinden oluşur.
 4. Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.
 5. Tez projeleri komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görüldüğü takdirde ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca seçilen proje değerlendirme jü- rilerine gönderilir.
 6. Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayı ile kesinleşir. Rektör gerekli gördüğünde Mü- tevelli Heyet Başkanın görüşünü alarak onay verir. Onaydan çıkan yazı, gereği için Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) ve projede adı geçen kişiye tebliğ edilir.

Proje Protokolü

Madde 12. Desteklenmesine karar verilen projeler için aşağıdaki esaslar dâhilinde proje protokolü hazırlanır:

 1. Rektör ve BAP Komisyon başkanı ile projelerin yürütücüleri tarafından sözleşme protokolü imzalanır.
 2. Proje yürütücüleri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür.
 3. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir.
 4. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 1 ay içerisinde sözleşme protokolü imzalamayan veya en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir.

Ara Raporlar

Madde 13. Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde BAP Komisyonuna sunar. Sonuç Rapor Madde 14. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 1 ay içerisinde Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise onaylanmış tezin elektronik kopyasını BAP Komisyonuna sunar. Komisyon ilgili jüri üyelerinin görüşleri doğrultusunda bu raporu değerlendirmeye alıp sonuçlandırır.

Beşinci Bölüm

Başvuru ve Değerlendirme

Proje Başvurusu

Madde 8. Proje başvuruları BAP Biriminin AREL Proje Süreç Otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, İstanbul AREL Üniversitesi BAP Birimi web sayfası üzerinden duyurulur.

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 9. İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler BAP Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmenin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir. Proje değerlendirme jürisi başvuru konusunda uzman en az birisi İstanbul AREL Üniversite dışında olmak üzere üçer öğretim üyesinden oluşur. Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.

Tez projeleri ise komisyon tarafından değerlendirmeye alınır. Gerekli görüldüğü takdirde ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla komisyonca seçilen proje değerlendirme jürilerine gönderilir. Proje değerlendirme jüri üyelerinden gelen ayrıntılı raporlar, Komisyonca incelenerek karar alınır.

Komisyonda alınan kararlar Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet Başkanın onayı ile kesinleşir.

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 16. Bu yönerge Üniversite Senatosu’nun onayladığı 22.04.2015 tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 17. Bu yönerge hükümleri İstanbul AREL Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.