Hakkımızda

Üniversitemizdeki araştırmacıların proje teşvik ve destek programlarına en hızlı ve etkin biçimde ulaşabilmelerini sağlayarak, bu sayede, gerek üniversitemizde gerekse ulusal bazda yapılan bilimsel çalışmaların kalitesinin ve işlevselliğinin yükseltilmesidir.

Bu bağlamda ofisimizin başlıca görev ve sorumlulukları 5 ana modül altında toplanmıştır.

Tanıtım, Bilgilendirme, Farkındalık ve Eğitimler

 • Ulusal ve Uluslararası tanıtım çalışmalarıyla Akademisyen – Sanayici – Girişimci üçgeninin ayrı ayrı veya birlikte proje üretkenliğinin artırılması
 • Proje çıktılarının ticarileşebilmesi konusunda eğitimler ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesi
 • Teknoloji Transferleri ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili güncel finansal ve idari konuları takip ederek mevzuat ve uygulama değişikliklerinde bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi

Destek Programları Faaliyetleri

 • Proje çağrılarının ve fon fırsatlarının ön değerlendirmesinin yapılarak akademisyenlerin çalışma alanlarına yönelik eşleştirmelerin yapılması
 • Proje yazım ve yönetim konularında akademisyenlere destek olunması
 • Destek programına başvuru işlemlerinin yapılması
 • Proje sürecinde gerekli; temin, ihale, raporlama ve sonuçlandırma işlemlerinin yürütülmesi

Üniversite - Sanayi İşbirliği Faaliyetleri

 • Üniversite ve Sanayi arasında işbirliklerini oluşturmak ve güçlendirmek adına grupların bir araya geleceği ara yüzün oluşturulması için toplantıların ve etkinliklerin düzenlenmesi
 • Sanayi tarafında yürütülen projelerin uzmanlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik proje – akademisyen eşleştirmelerinin yapılması
 • Sanayiden gelen ihtiyaca yönelik test, analiz ve tasarımsal çalışmaların üniversitemiz bünyesinde uygun birime yönlendirilmesi
 • Dönemsel olarak ulusal ve uluslararası gelişim trendlerine en uygun proje konularının belirlenmesi ve bu alanlarda sanayicinin ve akademisyenin bilgilendirerek ortak projeler geliştirme yönünde teşvik edilmesi

Fikri ve Sınai Mülki Hakları

 • Proje çıktılarının patent sürecine iletilmesi ve patent ön araştırmasının yapılması
 • Patentlerin ticarileştirilebilmesi için değerlendirilmesi
 • Patent yazım ve başvuru sürecinde akademisyenlere destek olunması
 • Patentlerin hukuksal koruma işlemlerinin takibinin yürütülmesi

Girişimcilik ve Ticarileşme Yönetimi

 • Girişimcilik faaliyetlerini yürütmek isteyenlere TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer kamu kurumlarının hibe ve destekleri ile ilgili bilgilendirme ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • İş fikirlerinin ilgili sektörlerde ticarileştirilmesine yönelik iş modeli geliştirme, şirket yönetimi, yatırımcı bulma gibi eğitimlerin düzenlenmesi
 • Öğrencilerimize yönelik girişimcilik ve şirketleşme süreçleri bilgilendirme çalışmalarının yapılması